Het jaarverslag 2020 is klaar

In 2020 hebben we opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd aan onze missie: ‘het realiseren van duurzaam en betaalbaar wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien’. Deze missie verwoordden wij in ons strategisch plan ‘Omdat Goed Wonen belangrijk is’ (2016-2021).
We sluiten een jaar af dat heel anders liep dan we vooraf hadden kunnen bedenken. De coronacrisis beheerst ons leven op een ongekende manier. Toch kijken we terug op een jaar met goede volkshuisvestelijke resultaten.

Jaarverslag 2020

Presteren in crisistijd
SallandWonen zet zich al jaren in voor nieuwe vormen van samenwerken met de markt, dat betaalde zich in deze crisistijd uit. Samen met onze vaste ketenpartners hebben we de belangrijkste projecten zonder vertraging gerealiseerd. In de wijk Westdorp in Raalte hebben we 169 woningen verduurzaamd. En in Broekslag in Wijhe zijn we eind 2020 aan de slag gegaan met 100 woningen.
We leverden 33 nieuwbouwwoningen op, bijna allemaal Buitengewoonthuiswoningen. Deze woning voor 1- en 2-persoonshuishoudens is voor bijna alle nieuwbouwlocaties geschikt. We zijn erg tevreden over dit concept, de lijnen zijn kort, de zekerheid van productie neemt toe en doordat we hem herhaaldelijk bouwen dalen de ontwikkel- en faalkosten aanzienlijk.

Inzet op betaalbaar wonen
SallandWonen zet al jaren in op betaalbaar wonen. De huurverhoging stelden we door de onzekerheden rond de coronacrisis uit van 1 juli naar 1 oktober. De huren zijn gemiddeld met het inflatiecijfer van 2,6% verhoogd. Waar nodig zochten we maatwerkoplossingen voor huurders met betalingsproblemen: we bevroren de huren van meer dan 100 huurders. De gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoningen bedroeg in 2020 € 568,- per maand. Door de coronacrisis hielden we onze betalingen goed in de gaten. Fijn was dat minder huurders (286) een huurachterstand hadden. We hebben 13 ontruimingen kunnen voorkomen, helaas zijn 5 woningen ontruimd doordat deze huurders geen afspraken wilden maken over het betalen van de huurachterstanden.

Investeren in duurzaamheid
We hebben in 2020 € 7,6 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid (2019 € 1,9 miljoen), wat resulteerde in een verbetering van de energie-index van al onze woningen naar gemiddeld 1,33. Dit betekent dat ons woningbezit nu gemiddeld een energielabel B heeft. Ook zijn in het verslagjaar 471 woningen voorzien van zonnepanelen.
We werken actief mee met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zo stelden we een Soorten Management Plan (SMP) op voor het verkrijgen van vrijstelling voor flora- en faunaonderzoek per groot onderhoudsproject. We deden ervaring op met de GPR-gebouw methodiek, werkten mee aan een norm voor opslag voor duurzame energie en klimaatadaptatie staat op onze agenda.

Tevreden huurders
De dienstverlening bij reparatieverzoeken, woning betrekken en woning verlaten werd gewaardeerd met een 7,6 (2019: 7,9) De crisis liet helaas de kwetsbaarheid van onze dienstverlening zien. Verhuren is mensenwerk en minder persoonlijk contact vertaalde zich in een lichte daling van de klanttevredenheid. De waardering van de huurders over deze klantprocessen stijgt gelukkig weer!

De klantwaardering over het klantcontact (communicatie, kwaliteit en tijdigheid) bleef met gemiddeld een 8,5 stabiel. We publiceerden verschillende (instructie)filmpjes zoals ‘CV bijvullen’ en ‘Ventileren’, zodat ook laaggeletterden toegang hebben tot de uitleg. Nog steeds kunnen huurders, naast de website, ook bellen, e-mailen, brieven schrijven en persoonlijk bij ons langskomen. Wij willen dat klanten ons kunnen bereiken op een manier die hen het beste past.  

Vermogensbeheer en financiële continuïteit
Wij hebben 1 miljoen euro minder uitgegeven dan wij aan inkomsten hebben ontvangen. Onze kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door belastingheffingen en grote uitgaven voor onderhoud en verduurzamen. Naast een positieve kasstroom is ook het vermogen van SallandWonen gestegen. Dit komt door de stijgende prijzen op de woningmarkt, waardoor de waarde van het bezit van SallandWonen is gestegen.
De stijging van de waarde van onze woningen tikt helaas ook door in de belastingdruk. Veel van de tarieven van de belastingen die de corporatiesector moet betalen zijn deels afgeleid van de waarde van de woningen. Het gaat hier dan om de verhuurderheffing en de Vpb, maar ook de WOZ. Omdat we dat geld van de waardestijging niet in kas hebben, moeten we bijlenen voor de noodzakelijke investeringen en de belastingbetaling en dat verhoogt dan weer de schuldpositie per woning. Dat geeft voor ons als SallandWonen, maar ook voor de collega-corporaties een ongezond financieel perspectief op de lange termijn.

Plannen voor 2021
SallandWonen zet zich in voor betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien, ook in 2021. We presenteerden een nieuw Strategisch plan ‘Omdat goed wonen belangrijk blijft!’ voor de jaren 2021 tot 2025. In dit nieuwe plan zetten wij de strategische lijn van het vorige strategische plan voort met nieuwe accenten op duurzaamheid, circulariteit, beschikbaarheid, leefbaarheid en betaalbaarheid.

De eerste maanden van 2021 hebben we niet stil gezeten. We verlaagden de huren van ruim 160 woningen. We zien af van de jaarlijkse huurverhoging voor huurders van een woning. Ook zijn dit jaar al 22 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Raalte (Hogenhof) en Wijhe (Oudheidkamer) en zijn we gestart in Wijhe met de bouw van 5 woningen (Noorder Koeslag). Daarnaast hebben we nieuwbouwprojecten in voorbereiding in Olst en Nieuw Heeten. Het verduurzamen en uitvoeren van onderhoud in de Maten (Raalte) en Broekslag (Wijhe) gaat verder en de onderzoeken voor nieuwe verduurzamingsprojecten in de kleine kernen zijn in volle gang.

Onze huurders staan centraal bij de keuzes die we maken. Alle huurders hebben een enquête ontvangen over de kwaliteit van de woning en de buurt. Samen met de gemeenten en huurdersorganisaties bespreken we in de loop van dit jaar de uitkomsten van deze enquête.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Het jaarverslag 2020 vindt u hier. Daarnaast hebben we de resultaten ook samengevat in de verkorte versie van het jaarverslag.

___________________________________________________