Vacatures

Lid Raad van Commissarissen met de portefeuille: Vastgoed, met visie op duurzaamheid en innovatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen
Portefeuille: Vastgoed, met visie op duurzaamheid en innovatie

HET PROFIEL
De nieuw te werven commissaris is bij voorkeur een kandidaat die bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoed, met een visie op duurzaamheid en innovatie. Hij/zij heeft een duidelijke kijk op vastgoed en de toekomstige rol van de corporatie. Dit in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen in de regio van SallandWonen.

Daarnaast is hij/zij bekend met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en heeft inzicht in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling hiervan naar opgaven voor de corporatie.

De juiste kandidaat is een inspirerende sparringpartner en iemand die denkt in kansen en mogelijkheden voor SallandWonen, die met vernieuwende ideeën durft te komen en van nature een verbinder is.

HONORERING
Leden van de RvC ontvangen een vergoeding binnen de richtlijnen van de Beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties (VTW).

PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure wordt gedaan door Maura Spalink, senior adviseur bij Rieken & Oomen. Zij voert medio augustus (week 33, 34) voorselectiegesprekken met in potentie voor deze positie geschikte kandidaten. Vervolgens wordt de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gesprekken met de gesprekscommissies zullen plaatsvinden begin september.

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Maura Spalink, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07. Een sollicitatie ontvangen wij graag vóór 11 juli via www.riekenoomen.nl/vacatures

_________________________________________________________________________________________________________

Informatie over

DE ORGANISATIE
SallandWonen is een actieve plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en heeft circa 5.500 woningen in haar bezit. Met zo’n 60 collega’s wordt gewerkt aan de maatschappelijke opgave door het verhuren, ontwikkelen en onderhouden van woningen om duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk te maken.

De medewerkers van SallandWonen dragen bij aan het succes van de organisatie door in hun dienstverlening te handelen vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, respect, innovatie, professionaliteit en samenwerking.

SallandWonen heeft als missie om te werken aan betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien. 'Omdat goed wonen belangrijk is en blijft! '*

Bij SallandWonen zit het maatschappelijke hart absoluut op de goede plek. SallandWonen werkt volgens de principes van continu verbeteren. Het is een innovatieve organisatie met een sterke verbinding met het werkgebied in Salland.

De directeur-bestuurder vervult alle bestuurstaken en geeft leiding aan de organisatie. Het intern toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken wordt bij SallandWonen uitgeoefend door de Raad van Commissarissen (RvC), die uit vijf leden bestaat. Ook de dochterondernemingen van SallandWonen vallen onder toezicht van de RvC.

*Bron strategisch plan 

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De RvC heeft een drietal rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord, en functioneert binnen de kaders van de Woningwet, de Governancecode Woningcorporaties, de statuten van SallandWonen en het reglement van de RvC.

Binnen SallandWonen is toezicht houden gebaseerd op vertrouwen en een gezamenlijke en eenduidige visie op de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie. De RvC houdt toezicht op de corporatie vanuit passie voor de volkshuisvesting en voor de (toekomstige) huurders van SallandWonen. Waarbij het belangrijk is dat het interne toezicht de bestuurder de ruimte geeft om de toegevoegde waarde van de corporatie in de lokale omgeving zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en de (toekomstige) huurders zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het vinden van goede en betaalbare woningen. Vanuit wederzijds vertrouwen moeten bestuur en toezicht, elk vanuit hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, elkaar scherp houden, stimuleren en oog houden voor risicobeheersing. In de toekomstvisie van SallandWonen heeft de RvC als belangrijkste taak de organisatie te helpen om haar functioneren in de volle breedte continue te verbeteren. Dat is een vorm van toezicht waarbij kritische dialoog en openheid de belangrijkste instrumenten zijn. De RvC adviseert, stimuleert, anticipeert, controleert, stelt vast, keurt goed (of niet) en intervenieert waar nodig.

De RvC vergadert formeel zes keer per jaar. Daarnaast zijn er de commissievergaderingen en periodiek formeel overleg met de Ondernemingsraad en de huurdersorganisaties. De RvC wordt, in overleg met de directeur-bestuurder, actief betrokken bij de ontwikkeling van SallandWonen. Naast de formele overlegmomenten is er in de huidige setting ook altijd ruimte voor tussentijds (informeel) overleg.

De RvC fungeert als team waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd worden met een kritische individuele instelling. De kennis en ervaring van de commissarissen zijn complementair aan elkaar. In verband met het terugtreden van een van de leden van de RvC wordt gezocht naar een opvolger, met het profiel vastgoed.