Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met daarin het voorstel voor de nieuwe huurprijs.

Voor 2021 heeft de overheid bepaald dat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Dit geldt ook voor alle woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Daarnaast heeft SallandWonen besloten om ook haar vrijesectorwoningen geen huurverhoging te geven.

Welke huren en kosten passen wij op 1 juli wel aan?
De huren van de garages passen we wel aan per 1 juli 2021. Ook het voorschot voor uw servicekosten passen we aan.

 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat doet SallandWonen met de inkomensafhankelijke huurverhoging?

SallandWonen kent geen  inkomensafhankelijke huurverhoging meer.  Wij kiezen voor een gematigde huurverhoging. Dit past binnen de doelstelling van SallandWonen om een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. De afspraken over de huuraanpassing zijn afgestemd met de beide huurdersverenigingen.

Wat is huursombenadering?

Net als vorig jaar baseren wij ons voorstel voor de huuraanpassing op de kwaliteit van de woning en de huur die u betaalt, de zogeheten huursombenadering.

Stijgt de bijdrage voor zonnestroom mee met de jaarlijkse huurverhoging?

Nee, dit bedrag stijgt niet mee met de jaarlijkse huurverhoging.

Mijn huurprijs komt door de huurverhoging boven de grens van de huurtoeslag; raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt?

Nee. Als u voorafgaand aan een huurverhoging al huurtoeslag ontving voor dezelfde woning, en de huur door de huurverhoging uitkomt boven de maximum huurgrens, dan behoudt u uw recht op huurtoeslag. Uiteraard geldt dit zolang u ook nog steeds voldoet aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag, zoals de hoogte van uw inkomen. 

Voor het vaststellen van de hoogte van uw huurtoeslag, wordt het deel van de huur boven de maximum huurgrens wel buiten beschouwing gelaten.

Vraagt SallandWonen advies aan de huurdersverenigingen over de jaarlijkse huurverhoging?

Ja, SallandWonen vraagt altijd advies aan de huurdersverenigingen. Dit zijn Huurdersvereniging Salland (HVS) en Huurdersbelangen Salland (HBS)

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de huurprijs of servicekosten. Wat kan ik doen?

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli ingaat. Daarin staat vermeld wat u kunt doen als u het oneens bent met de huurverhoging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Huurcommissie.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar passen wij de huur aan op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wat is een subsidiabele huurprijs?

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huur van de woning, en een deel van de servicekosten (maximaal € 48,00). De belastingdienst maakt gebruik van die subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag. Zij noemen dit ook wel de rekenhuur.

Zit het bedrag voor zonnestroom in de huurprijs?

Nee, het bedrag dat u betaalt voor zonnestroom staat los van de huur. Het wordt dan ook niet meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. Het bedrag staat vast zolang u in de woning woont. Als u betaalt via automatisch incasso, dan incasseert SallandWonen de huur wel gelijktijdig met het voorschot van de zonnestroom.

Tellen zonnepanelen mee in de woningwaardering van mijn woning? En wat zijn hiervan de gevolgen voor de huurverhoging?

Zonnepanelen mogen officieel meetellen in de puntenwaardering van de woning. SallandWonen neemt, conform afspraak deze punten niet mee in de totaaltelling, U ziet hier dus minpunten voor staan in het totaal. De zonnepanelen hebben dus geen invloed op de jaarlijkse huurverhoging.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik deze afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten staan onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening welke u jaarlijks voor 1 juli ontvangt.

Geven jullie de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst?

Na de jaarlijkse huurverhoging worden de huurbedragen door de Belastingdienst bij ons opgevraagd. Soms lukt dit niet bij iedere woning. U krijgt dan bericht van de Belastingdienst. U moet in dit geval zelf de aangepaste huur doorgeven.

Is uw huur verhoogd na verbetering aan uw woning? Dan moet u deze wijziging zelf doorgeven aan de Belastingdienst/huurtoeslag

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief toe. In deze brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Hoe zit de huurverhoging bij SallandWonen in elkaar?

Omdat SallandWonen geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoert, is er dus geen onderscheid in inkomensgroepen. SallandWonen kijkt naar het huidige niveau van de kale huurprijs ten opzichte van de maximale huurprijs.