Samen met onze partners

We werken intensief samen met de gemeentes en de huurdersorganisaties in ons werkgebied. We werken daarnaast samen met diverse andere maatschappelijke organisaties en voorzien bijvoorbeeld in huisvesting van mensen die uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen.

Belanghoudersdag 2018 - thema dienstverlening

Op donderdag 18 oktober 2018 hield SallandWonen een belanghoudersdag. De dag stond in het teken van dienstverlening/klanttevredenheid bij diverse vormen van onderhoud, waarbij SallandWonen werkt met externe bedrijven. Voor deze dag waren de vertegenwoordigers van de bedrijven die mede het niveau van onze dienstverlening bepalen (aannemers, installateurs, schilders, enz.), uitgenodigd. Tevens was een afvaardiging van de huurders en de huurdersorganisaties aanwezig. Samen hebben we stil gestaan bij de kracht van de keten rondom onderhoud. Er hadden zich 80 deelnemers aangemeld. De bijeenkomst werd gehouden in het Holstohus te Olst. 

Marijke Kool, directeur-bestuurder SallandWonen, gaf in haar opening aan zeer verheugd te zijn met de grote opkomst. Het was voor  haar de bevestiging, dat het thema van de bijeenkomst leeft. SallandWonen streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid en dat kunnen we niet alleen. “U komt bij onze huurders over de vloer als ketenpartner” gaf ze aan “en bepaalt zodoende mede de klanttevredenheid.”

Hans van Vucht, eigenaar Centrum voor woononderzoek, nam vervolgens de aanwezigen mee in de toegevoegde waarde van klanttevredenheid. Hij hield een ieder voor dat klanttevredenheid voor het grootste deel bepaald wordt door de verwachting van de klant. Hans vroeg ook aandacht voor de communicatie met diverse huudersgroepen, zoals laaggeletterden, mensen met allerlei problemen, senioren en allochtonen die het Nederlands niet machtig zijn. Schriftelijke communicatie komt meestal niet binnen, ‘je moet het vertellen’, volgens Hans.

Judith Schutte, manager Wonen SallandWonen, hield daarna de aanwezigen voor dat SallandWonen streeft naar drie keer een 8. Een 8 voor de governance, een 8 voor medewerkerstevredenheid en een 8 voor klanttevredenheid. “De 8 voor klanttevredenheid behalen,lukt SallandWonen niet alleen”, stelt Judith. “Dat kunnen we alleen samen met jullie als ketenpartners bereiken, gaf ze aan en daarover willen we graag met jullie in gesprek.”

Na een korte pauze werd een ieder verzocht deel te nemen aan één van de vier workshops. Bij elke workshop werd een casus besproken rondom onderhoud en klantvragen zoals die zich bij SallandWonen de afgelopen periode had voorgedaan. Centrale vragen hierbij waren, wat ging er goed, wat ging er verkeerd en hoe/wat kan er beter?

Tot slot bedankte Marijke de aanwezigen voor hun komst naar de bijeenkomst en de inbreng bij de casussen waardoor er levendige discussies ontstonden. De manier van met elkaar praten beviel zo goed, dat is afgesproken dat er vaker dit soort gesprekken met drie partijen (huurders, leveranciers/aannemers en medewerkers van SallandWonen) zullen worden georganiseerd.

We kijken terug op een zeer geslaagde, leerzame en inspirerende belanghoudersbijeenkomst in het Holstohus. We hebben een verslag van deze middag gemaakt en hebben afgesproken dat het zeker een vervolg krijgt. We gaan verder praten met huurders en aannemers, bouwers, installateurs en alle andere bedrijven die bij onze huurders over de vloer komen over goede dienstverlening en communicatie. 

Belanghoudersdag 2016

Op donderdag 29 september 2016 heeft SallandWonen een belanghoudersbijeenkomst gehouden in de Multi Functionele Accommodatie De Belte in Nieuw Heeten. 62 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld. Centraal stond de presentatie van het nieuwe strategisch plan van SallandWonen 'Omdat goed wonen belangrijk is'. Via een interview met de directeur-bestuurder Marijke Kool en het tonen van een animatiefilm werd de presentatie vorm gegeven. Na de pauze werden er drie workshops gehouden met als thema’s, huurdersparticipatie, betaalbaarheid en duurzaamheid. Alle drie de thema’s zijn speerpunten uit het nieuwe strategische plan. De drie workshops hebben ons de nodige bagage opgeleverd, waarmee we de speerpunten de komende periode verder kunnen uitdiepen. Al met al kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en hierin is aangegeven hoe wij aan deze dag een vervolg geven. (verslag van Belanghoudersdag 29 september 2016)