Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een toezichthoudende en adviserende functie. De RvC verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Salland. De leefbaarheid en de toekomst van Salland is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie.

De RvC komt tenminste vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De RvC werkt conform de Governance Code Woningcorporaties.

De RvC is vanaf 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

1.

Mevrouw Heidi de Bruijn, voorzitter van RvC en lid van de Selectie- en remuneratie-commissie 
Deskundigheid: Zorg en HRM
Huidige zittingstermijn eindigt op 1 juni 2027, niet herbenoembaar.

2.

De heer Paul (P.J.J.) van Roosmalen, Lid van de RvC en van de auditcommissie
Deskundigheid: Volkshuisvestelijk
Huidige zittingstermijn eindigt op 1 juni 2027, herbenoembaar.

3.

Mevrouw Marije de Koning, lid van RvC en lid van Auditcommissie
Deskundigheid: Finance en Control en huurderscommissaris
Huidige zittingstermijn eindigt op 1 september 2025 en herbenoembaar.

 4.

De heer Aiko van de Lem, lid van RvC en lid van Auditcommissie
Deskundigheid: Vastgoed
Huidige zittingsperiode eindigt op 15 november 2025 en hernoembaar.

5.

De heer Fred Sterk, lid van RvC en voorzitter van de Selectie- en remuneratie-commissie
Deskundigheid: organisatie, Governance en huurdercommissaris 
Huidige zittingstermijn eindigt op 1 januari 2025, herbenoembaar.

Selectie- en remuneratiecommissie

Deze commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij haar taak om als werkgever van het bestuur op te treden. Daartoe doet de commissie o.a. voorstellen aan de RvC over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder en de RvC. De RvC stelt dit bezoldigingsbeleid vast. Hierover wordt jaarlijks door de commissie gerapporteerd in het remuneratierapport. De hoofdlijnen staan vermeld in het jaarverslag. Op verzoek van de Raad van Commissarissen kan de commissie ook gevraagd worden voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor:

  • De selectie en benoeming van commissarissen en van de directeur-bestuurder;
  • Het voorbereiden van de beoordeling van de bestuurder;
  • Handhaven van de kwaliteit van de RvC, zoals het voorbereiden van een zelfevaluatie en voorstellen voor aanpassing van de profielschets van de RvC.

Nadere bepalingen over deze commissie zijn uitgewerkt in een reglement voor de Remuneratiecommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen o.a.  over de volgende specifieke aandachtspunten:

  • De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  • De naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
  • De financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie;
  • De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller en de externe accountants;
  • Het eventuele beleid van de Stichting met betrekking tot belastingplanning;
  • De financiering van de woningcorporatie;
  • Beoordelen functioneren externe accountant.

De nadere bepalingen over de auditcommissie zijn uitgewerkt in het reglement van de auditcommissie.