Visitatie

Iedere vier jaar laten we ons visiteren. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Visitatie 2019

In 2019 is de organisatie SallandWonen door een onafhankelijke partij – de visitatiecommissie - beoordeeld. De commissie verwoordde hun oordeel over SallandWonen in het Visitatierapport 2015-2018. In dit rapport werd geconstateerd dat SallandWonen op de goede weg is. Er zijn veel verbeteringen tot stand gekomen in de afgelopen vier jaar. SallandWonen scoorde een 7.3 gemiddeld. Dat positieve oordeel kregen we van de visitatiecommissie, maar ook van onze huurders en samenwerkingspartners. De commissie roemde naast de volkshuisvestelijke prestaties de lokale verankering van SallandWonen en de verbinding met de belanghebbenden. Qua interne organisatie werd de sterke planning en beleidscyclus bevestigd en de goede en actieve manier van verantwoorden.

Uiteraard gaf het visitatierapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Deze aanbevelingen hebben we vertaald in het Strategisch Plan 2021 - 'Omdat goed wonen belangrijk is'. Ze liggen vooral in het verlengde van de inhoud van de nieuwe woningwet, die van kracht is geworden op 1 juli 2015: ga door met het versterken van de governance, geef nog meer ruimte voor huurders en maak goed duidelijk voor welke doelgroep SallandWonen werkt.