Sloop en nieuwbouw Olsterkampweg Olst

We gaan de 20 woningen aan de Olsterkampweg vervangen voor nieuwbouw. De huidige woningen zijn geliefd, maar niet langer toekomstbestendig. Het is technisch en financieel niet verantwoord de woningen te renoveren en te verduurzamen. Door de woningen te slopen ontstaat er ruimte om nieuw duurzame en toekomstbestendige woonruimte te creëren."

Ontwerp nieuwe wijk
2019 hebben we benut om met de gemeente in gesprek te gaan over de uitgangspunten voor de nieuwbouw. Voor het ontwerpen van de wijkindeling hebben we de hulp van een ontwerpbureau ingeschakeld.

 • De eerste schetsontwerpen die daaruit kwamen hebben de omwonenden (tijdens de coronatijd) via een filmpje kunnen bekijken en hier hun reacties op kunnen geven.
 • Op 6 juli 2020 hebben we tijdens een bijeenkomst daar verder met hen over door gepraat.
 • Op basis van de reacties op onze informatievideo en de input die we hebben opgehaald tijdens de eerste informatie avond van 6 juli, hebben we ontwerp aangepast in een voorlopig ontwerp. 
 • Dit voorlopig ontwerp is tijdens de inloopavond van 7 oktober 2020 gepresenteerd aan de omwonenden/belanghebbenden.
 • Het voorlopig ontwerp is op deze inloopavond goed ontvangen en we hebben geen aanleiding om op basis van deze avond nog (grote) aanpassingen te doen aan het ontwerp.
 • De vervolgstap is het indienen van een principeverzoek bij de gemeente geweest.
 • Begin december 2020 heeft de gemeente een positief principebesluit genomen op ons verzoek voor herontwikkeling van de Olsterkampweg. Dit betekent dat we samen met de gemeente verdere afspraken gaan maken over het definitieve plan voor herontwikkeling, het inrichtingsplan en de bestemmingsplanprocedure. 
 • De bestemmingsplanprocedure ligt al enige tijd stil door een  aanvraag van Heemschut voor toewijzing van de gemeentelijke monumentenstatus voor 4 van de woningen.  
 • Tot twee keer toe is dat verzoek afgewezen. Heemschut is tegen deze afwijzing in beroep gegaan. Dat beroep moet nog voor de rechter komen. Zolang dat niet is gebeurd, kan SallandWonen niet beginnen.

  Hoe verder?

  Op maandag 16 mei 2022 is de eerste stap naar de bestemmingsplanwijziging gezet. Wethouder Marcel Blind en Marijke Kool (directeur-bestuurder van SallandWonen) hebben een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woningen. In de overeenkomst staan de gezamenlijke afspraken voor de nieuwbouwplannen.

  In februari (2022) stemde de raad van Olst-Wijhe in met de zogenaamde coördinatieregeling voor de Olsterkampweg. Met deze regeling kan de procedure van bestemmingsplan en omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvinden. Voorafgaand aan het raadsbesluit zijn vragen gesteld over de zorgvuldigheid van de procedure, temeer omdat op dit moment een beroepsprocedure bij de rechter loopt rond de monumentenstatus van vier van de woningen. De coördinatieregeling en de beroepsprocedure zijn echter twee afzonderlijke processen, die elkaar niet hinderen of beperken. Aan het einde van beide processen is duidelijk wat de stand van zaken is rond het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de uitkomst van de beroepsprocedure. Dat is het moment waarop duidelijk is of de monumentenstatus aan de orde is of niet en (dus) of SallandWonen verder kan met het nieuwbouwplan voor de Olsterkampweg.

Voorbereidingen op de sloop
We hebben de huidige bewoners geholpen met het zoeken naar vervangende woonruimte. De woningen die al leeg kwamen, hebben we tijdelijk verhuurd via de Leegstandwet. Na einde vergunningstermijn (tijdelijke verhuur via Leegstandswet) zijn de leegstaande woningen bewoond via een bruikleenovereenkomst met AdHoc Beheer. Op deze manier proberen we de leefbaarheid in de wijk goed te houden. 

Aandacht voor andere bewoners
We hebben ook aandacht voor allerlei diersoorten die in deze woningen en wijk wonen en leven. Daarom zijn er in 2019 en 2020 meerdere flora & faunaonderzoeken in de wijk gedaan. Er is nieuw onderdak geboden voor beschermde dier- en vogelsoorten. 

In februari 2021 zijn bij de te slopen woningen aan de Olsterkampweg borstels in de goten geplaatst, zodat de huismus zich niet onder de dakpannen kan nestelen voordat het broedseizoen begint. Onder begeleiding van ecologisch toezicht is gecontroleerd of er zich geen nesten onder de pannen bevinden en gekeken of de borstels goed worden aangebracht.  We doen dit ter voorbereiding op de sloopwerkzaamheden bij de Olsterkampweg.  Komend najaar maken we de tuinen ongeschikt voor de egel. Een mooie stap waarbij SallandWonen zich inzet voor het welzijn van de dieren en de richtlijnen van de Wet natuurbescherming goed naleeft.

De woning 
Ook in dit plan realiseren we weer de Buitengewoonthuiswoningen. Dat er behoefte is aan dit type woning bleek wel uit de reacties bij de verhuur van de Buitengewoonthuiswoningen die we al gebouwd hebben op meerdere locaties in andere buurtdorpen. (Heeten (4), Broekland (4), Heino (5), Olst (4+4) en Raalte (8+16).
Daarom bouwen we volop verder op de (nieuwbouw)locaties in de buurtdorpen Nieuw Heeten, Luttenberg, Heino en Olst. Daar kunnen woningzoekenden in 2022 of 2023 een nieuwe woonstek vinden in onze Buitengewoonthuiswoning. 

Wilt u hier wonen?
U kunt zich niet specifiek voor een nieuwbouwwoning (in dit plan) inschrijven. Deze nieuwbouwwoningen bieden wij net als onze andere huurwoningen aan via het woningaanbod op onze website en facebookpagina. 
Denkt u eraan, dat u ingeschreven staat als woningzoekende, om (straks) te kunnen reageren? 

Kan ik hier wonen?
Zodra de tekeningen, de huurprijzen en de maximale inkomensgrenzen bekend zijn, plaatsen we dit op deze pagina. Net als de bouw- en verhuurplanning.

Planning: Op dit moment blijft het lastig om in te schatten wanneer we daadwerkelijk kunnen starten met de sloop en nieuwbouw van de woningen. Het is in deze procedures namelijk altijd mogelijk om bezwaar en beroep op de plannen in te dienen. 

Locatie
De Olsterkampweg ligt tegen de rand aan van de uitbreidingswijk Zonnekamp Oost in Olst. Het gaat om de woningen met de huisnummers: Olsterkampweg 3 t/m 41 (oneven)