Huurverhoging 2024

Meer informatie over de huurverhoging 2024

Meer uitleg over de huurverhoging 2024

Waarom SallandWonen de huren verhoogd

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners veilig, gezond en betaalbaar kunnen wonen. Het beheren, aanpassen, verbouwen, renoveren en onderhouden van woningen brengt kosten met zich mee. Om dit te kunnen blijven doen is het nodig de huren met de kosten mee te laten stijgen. Wij begrijpen dat de verhoging van de huur voor u als bewoner vervelend is.

De overheid bepaalt de maximale hoogte van de huurverhoging. Belangrijke voorwaarde dit jaar is dat de huurverhoging lager moet zijn dan de gemiddelde stijging van de lonen. Ook overleggen we met de huurdersorganisaties over de huurverhoging.

Hieronder leggen we uit hoe de huurverhoging is bepaald.

Minder inkomen kwijt aan huur

Belangrijke voorwaarde voor de huurverhoging is dat huurders een iets kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Bij de meeste huurders stijgt de huur minder dan de stijging van de lonen en de uitkeringen. Daarnaast ontvangen huurders met de laagste inkomens extra huurtoeslag na de huurverhoging, waardoor zij zelf 1/3e deel of minder van de huurstijging betalen.

Voor de huurverhoging van 2024 is de loonstijging vastgesteld op 5,8%. Dit betekent dat de huur van woningen van een woningcorporatie met gemiddeld 5,3% mag stijgen. Zo zorgen we dat de meeste huurders in verhouding een kleiner deel van hun inkomsten kwijt zijn aan huur. (Conclusie uit onderzoek door het Nibud.)

Verdeling huurverhoging

Bij SallandWonen zijn ook de mensen met een hoger inkomen welkom. Wel vragen wij aan hen een huurprijs te betalen die past bij de kwaliteit van de sociale huurwoning en het inkomen. Om die reden is er voor deze groep een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo zorgen wij ervoor dat de huurprijs past bij de bewonerssituatie. Sociale huurwoningen worden verhuurd voor een prijs die lager ligt dan een huurwoning op de ‘vrije markt’.  Wordt er meer verdiend, dan kan er ook een hogere huur betaald worden. Zo staat het ook in de wet.

De extra inkomsten die hierdoor ontstaan, gebruiken wij om de huurverhoging van huurders met een lager inkomen te matigen. Dit jaar betekent dit dat merendeel van onze huurders een huurverhoging krijgt van 5% (in plaats van 5,3%).

Overheid aan zet

De huurprijzen stijgen. Dat is iets wat wij niet kunnen veranderen. Wel kijken wij kritisch hoe wij woningen kunnen verduurzamen. Dit stond en staat hoog op onze agenda. Zo kunnen wij met inkomsten uit de huurverhoging woningen beter isoleren. Met isoleren zorgen we voor besparing op het energieverbruik. En om te zorgen dat iedereen kan wonen, blijven we ook investeren in nieuwbouw.

De overheid is ervoor om te zorgen dat wonen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Dit doen ze onder andere via de huurtoeslag, door maximale grenzen te stellen aan de huurverhoging en het verhogen van het minimum inkomen. Daarnaast zet de overheid in op nieuwbouw.

Minder huurinkomsten is minder investeren

Als woningcorporatie willen wij iedereen, die dat nodig heeft, kunnen helpen aan een woning. Helpen aan een thuis. Want goed wonen is voor iedereen van belang. Wij voelen de druk om bij te bouwen om mee te werken aan het oplossen van de lange wachttijden. Maar ook om onze huidige woningen te verduurzamen zodat deze weer toekomstbestendig zijn. Wij zijn hierin op alle vlakken ambitieus en werken hard om de gestelde doelen te halen.

Voor SallandWonen worden, net als voor iedereen, (ver)bouwkosten steeds hoger. Het materiaal wordt duurder en de rentelasten en lonen stijgen. Om in Nederland iedereen een goed thuis te kunnen bieden is er geld nodig voor nieuwe woningen.

Voorbeeld: Als alle corporaties gezamenlijk de huren in 2024 met 4,3% verhogen in plaats van 5,3% (dus 1 procent minder) betekent dit dat er op termijn 20.000 minder sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. En daarmee kunnen wij, als corporaties, landelijk 20.000 huishoudens geen woning bieden.
(Bron: Aedes, vereniging van woningcorporaties.)